140x140

週日崇拜講道

 
講員:譚玉玲 姑娘
講題:聽到嗎?
 
講員:陳孟賢 教授
講題:愛心的考驗
 
講員:丘澤明 先生
講題:因信得生
 
講員:梁國權 先生
講題:你們要思想耶穌
 
講員:廖金源牧師
講題:祢/你企那一邊?
 
講員:黃景業牧師
講題:成熟信仰的人生
Visitors Counter